YÖNETMELİK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YEM): Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Sektör: Enerji sektörünü, 

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin enerji konusundaki problem ve ihtiyaçlarını, öncelikli olarak ele alıp bilimsel zeminde çözüm üretmek,

b) Halka ve Türkiye’ye hizmet etmek amacı ile enerji konularında ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşecek çalışmalar yapmak,

c) Enerjinin üretim ve tüketim safhalarındaki verimliliğini arttırmak, enerji verimliliğine yönelik teknolojiler geliştirmek ve enerji verimliliği uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkı yapmak,

ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, hidrolik enerji, hidrojen enerjisi ve benzerleri ile ilgili olarak yeni teknoloji gelişimine yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak ve yenilenebilir enerji teknolojileri kullanımının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

d) Kömür, doğalgaz, petrol ve benzeri fosil yakıtların daha verimli kullanılmasını sağlamak, atık enerjilerden azami fayda sağlamanın yollarını araştırmak ve fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek için çalışmalar yapmak, 

e) Teknoloji geliştirme amacına yönelik olarak Üniversite bünyesindeki araştırmacıların disiplinler arası işbirliği için  zemin hazırlamak, 

f) Diğer üniversiteler, araştırma kuruluşları ve enerji sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği ortamı sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak, 

g) Enerji konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda uzman yetiştirmek,

ğ) Lisans öğrencilerine enerji konusunda araştırma yapma imkânı sunarak genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak, 

h) Enerji sektöründe standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan sertifikasyon çalışmaları yapmak,

ı) Enerji alanında dünyadaki gelişmeleri sürekli takip etmek, bu gelişmeleri değerlendirmek ve sektörü bu gelişmelerden haberdar etmek, 

i) Sektördeki ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve işletmeler arasında bilgi aktarımını, alışverişini ve birikimini sağlamak ve bu bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak,

j) Sektördeki mevcut sorunların giderilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak,

k) Sektörde araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkıda bulunmak,

l) Gerekli hallerde, bu çalışmalar kapsamındaki çeşitli konularda sektör personeline yönelik kısa süreli eğitimler düzenlemek,

m) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel nitelikli ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve işletmelerle veya kişi ve gruplarla iletişim kurmak, bilimsel ve teknolojik işbirliği, araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek, bu tür faaliyetleri imkânlar ölçüsünde desteklemek veya destek almak,

n) Bu çalışmalar ile özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine bilimsel açıdan destek vermek ve enerji politikalarının belirlenmesinde görüş sunmak,

o) Enerji ile ilgili güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, pilot uygulama ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak, uygulama ve araştırma ve eğitim birimleri laboratuarları kurmak ve işletmek; Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı mühendislik birimlerinin mevcut altyapısından yararlanarak, yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek, 

b) Merkezde kurulacak test ve sertifikalandırma laboratuvarları ile hizmet vermek; bu amaçla dünyadaki benzer kurumları inceleyerek en modern sistemlerin kurulmasını sağlamak,

c) Enerji sahasında halkı bilinçlendirecek ve eğitecek geniş kapsamlı ve enerji konusunda yetkin bir web sitesini kurmak ve siteyi devamlı olarak güncellemek; teknolojik imkanlardan yararlanarak, ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak ve eserler yayınlamak; Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak,

ç) Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde ulusal veya uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş gibi etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek,

d) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile işbirliği yapmak; broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak,

e) Sürekli eğitim faaliyetleri yürütmek, sertifika verilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu amaç doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Türkiye için katma değer sağlıyacak çalışmalara öncelik vermek, 

g) Enerji teknolojilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, enerji teknolojilerinin dünyadaki gelişimini izlemek ve Türkiye’ye adapte edilmesinde öncülük etmek,

ğ) Enerji üretiminde ve tüketiminde verimliliğin arttırılmasını sağlamak,

h) Enerji sektörünün atık enerjilerinin geri kazanılması ve çevreye uygun hale getirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve bu tür projeleri hayata geçirmek,

ı) Enerji politikaları geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak,

i) Konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında  projeler hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektör kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek, destek sağlamak,

j) Enerji kaynakları konusunda ihtiyaç duyulan laboratuar, test, analiz, muayene ve sertifikasyon hizmetleri için Merkez laboratuvarları oluşturmak, 

k) Üniversite öğrencilerinin enerji sektöründe çalışabilecek bilgi ve gerekli becerilerle donanımını sağlamak, 

l) Enerji yöneticisi sertifika programları açmak ve yürütmek, bu amaçla diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

m) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek, 

n) Pilot tesisler kurmak ve sıfır net enerji binaları gibi halkın ziyaretine açık örnek uygulamaları hayata geçirmek, 

o) Her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; Merkezin çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri  yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifikalar düzenlemek ve vermek, 

ö) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılmasına katkıda bulunmak, 

p) Merkezin çalışmaları sonucu geliştirilen ürün ve teknolojiler için patent almak,

r) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-15/5/2015-29356) 

(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, 

b) Yönetim Kurulunun; gündemini hazırlamak, toplantıya çağırarak başkanı olarak toplantıları yönetmek, kararlarını uygulamak, 

c) Danışma Kurulunun; gündemini hazırlamak, toplantıya çağırarak başkanı olarak toplantıları yönetmek, tavsiye niteliğindeki kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak, 

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak, 

d) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak; bu hususta her türlü tedbiri almak, faaliyetleri yürütmek ve denetlemek,

f) Merkezin eğitim, araştırma ve diğer yönetim işlerini yürütmek, araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, plan, proje, program ve çalışma raporlarını hazırlamak ve çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak,

g) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak, 

ğ) Merkezin bölüm ve grup başkanlarını seçmek için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak; bölüm ve grup çalışmalarında işbirliği ve düzeni sağlamak,

h) Uygun gördüğü danışmanların ve Danışma Kurulu üyelerinin isimlerini Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak,

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

i) Müdür yardımcılarını görevlendirmek,

j) İlgili mevzuatla verilen diğer görev ve işlevleri yerine getirmek.

(2) Müdür; Merkezin idari işlerinin ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve sorunların çözülmesinden Yönetim Kurulu ile birlikte Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (Değişik:RG-15/5/2015-29356) 

(1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (Değişik:RG-15/5/2015-29356)

(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre seçilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve faaliyet yöntemleri, yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, çalışma düzenini tespit etmek;  plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak,

b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak,

c) Değişik kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,

ç) Rapor, proje teklifleri ve benzeri yazışmaları ve Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak,

e) Merkezce desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, know-how ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

f) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetleri ile satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek, 

g) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,

ğ) Merkez bünyesinde kurulabilecek bölüm ve gruplar ile buralarda görevlendirilecek adaylarla ilgili Müdürün önerilerini incelemek, öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

h) Yılsonu faaliyet raporlarını hazırlayarak Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak,

ı) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilen en az oniki üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantının gündemi Müdür tarafından hazırlanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ve yeni çalışma alanları konusunda görüş ve önerilerini bildirir.

(3) Danışma Kurulunun aldığı tavsiye kararları Merkezin faaliyet alanlarında politika belirlenmesinde dikkate alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2011

278921

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

15/5/2015

29356

2.       

 

 

3.